In photos: Lip Sync 2015

Halle+Keighton

Halle Keighton

Halle Keighton